Type Here to Get Search Results !

Nchocha a bu nke a nabatara na Ngalaba Lingwistiks Igbo na Asusu Naijiria ndi ozo, Mahadum nke Naijiria, Nsukka

MKPQLITE 

1.1 Ntqala Nchqcha 
 Asxsx bara ezigbo uru na ndx mmadx. Nke a kpatara qtxtx nd[ qkammxta ji eleba anya n’ihe banyere asxsx iji wepxta xzq d[ iche iche a ga esi wulite ya (Nwaozuzu 2008). Asxsx q bxla nwere usoro e ji mara ya, q bxkwa usoro a ka nd[ nwe ya na agbaso na mwube xtqasxsx ya. N’ihi nke a edemede Chomsky niile nakwa nkwupxta ya n’edemede nd[ a na-arxtx aka n’xtqasxsx Izugbe. Nkwenye Chomsky (1986‚1988) bx na asxsx bx onyinye pxrx iche mmadx nwere nke nd[iche ya pxtara n’usoro qmxmx ya. Nke a mere ka Ogbulogo (2001) ji kqwaa xtqasxsx izugbe d[ ka mmube asxsx n’qnqdx Chukwu si kee asxsx ahx nke na ewepxta usoro ndi a ga agbaso na mwube asxsx ahx. N’ihi nke a‚ a na ahxta xtqasxsx q bxla d[ ka nch[kqta ngabiga d[ iche iche asxsx gabigara. Nke a pxtara na mmxta asxsx ga agbador[r[ xkwx n’ihe si n’xbxrx nke na enye aka na nhazi nakwa mwube echiche, nke ga enyere any[ aka [mata ma a gbasokwara iwu na ach[ asxsx, tinyekwara iwu a na­agbaso n’odide asxsx ahx a na ekwu maka ya. Xtqasxsx izugbe d[ ka ngwa asxsx nwere iwu nd[ d[ mkpa nakwa iwu nd[ ad[chagh[ mkpa. Iwu nd[ d[ mkpa bx iwu nd[ ahx mere ka asxsx mba xwa yirita onwe ha. Ha ka a na­ahxta ka iwu izugbe n’ihe gbasara asxsx, ebe iwu nd[ ad[chagh[ mkpa bx iwu asxsx a kpqrq aha new, nke e jiri mara ya bxkwa nke nd[ nwe asxsx ahx na-agbaso na mwube xtqasxsx ya. Site na nkwuwapxta a, a ga-ahxta xtqasxsx izugbe d[ ka atxtx na-ewupxta usoro mwube xtqasxsx nke mmadx ma wepxtakwa usoro nke a ga-agbaso na mwube xtq

Project detailsContents
 
Number of Pages101 pages
Chapter one Introduction
Chapter two Literature review
Chapter three  methodology
Chapter  four  Data analysis
Chapter  five Summary,discussion & recommendations
ReferenceReference
QuestionnaireQuestionnaire
AppendixAppendix
Chapter summary1 to 5 chapters
Available documentPDF and MS-word format


DOWNLOAD COMPLETE WORK 

All  listed topics on our website are available project materials in PDF and MS word files, well supervised and approved by lecturers who are intellectual in their various fields of discipline,  documented to assist you with complete, quality and well organized researched work.  if you can't find what you're looking for feel free to contact us.

Feel free to contact us chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...