Type Here to Get Search Results !

MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

 

ISI NKE MBX

MKPQLITE

Ntqala Nchqcha

     Asxsx bx ihe nr[baama nke mmadx ji ezipxta ihe o bu n’obi mgbe ya na nd[ qzq b[akqtara qnx. Q bx asxsx ka mmadx na ibe ya ji ekwukqr[ta okwu nke mere na e wepx asxsx, q ga-ah[a ahx [mata ihe mmadx bu n’uche. Asxsx bx otu ihe mere ka mmadx kar[a anx nd[ qzq d[ n’xwa elu.   

1

 

     Farinde (2005), kwadoro na asxsx bx nnukwu ihe bara oke uru mmadx jiri d[ elu kar[a anx nd[ qzq d[ iche iche. Agbxrx qbxla nwere asxsx ha na-asx be ha. Nd[ Igbo d[ka agbxrx nwere asxsx nke ha na-asx bx asxsx Igbo. Asxsx Igbo so n’otu n’ime asxsx a na-asx na Na[jir[a nke a na-asx na mpaghara qwxwa anyanwx ala Naijir[a. Qzq kwa, asxsx Igbo so n’asxsx atq (Awxsa, Igbo na Yoruba) gqvxment etiti ala Na[jir[a wepxtara ka a na-akxz[ ma na-elekwa n’ule sin[q sekqnd[r[. Q bx niihi oke uru qmxmx asxsx bara mere gqvxment etiti Na[jir[a jiri kqwapxta nke qma n’akwxkwq FRN (2004) na:

Gqvxment nabatara ma hx uru asxsx bara d[ka nke e ji akwalite ezi mmekqr[ta d[ n’etiti mmadx na ibe ya nkwxgidesike nke ala Naijir[a nakwa nchekwaba omenaala d[ iche iche. Ya mere nwata q bxla ga-eji mxq asxsx d[ na gburugburu ya. N’[ga n’ihu, maka q d[ mma, [d[kq n’otu ala Naijir[a, nwata q bxla ga-amxr[r[ otu n’ime asxsx qd[naala Na[jir[a: Awxsa Igbo na Yoruba (p.10).

 

1

 

Nke a gosiri na nkxzi na qmxmx asxsx nd[ ahx a kpqrq aha ebe a d[ nnukwu mkpa n’xlqakwukwo Naijiria d[ iche iche; ma nke pra[mar[, sekqnd[r[ nakwaaz[ nd[ d[ elu. Qmxmx asxsx na-amalite site n’[kpqpxta xda d[ iche iche e ji asx asxsx ahx etu o kwesiri. Xmxaka na-amalite [mx asxsx qbxla site n’[kpqpxta mkpxrx ederede na mkpxrx xdaasxsx ahx d[ ya gburugburu. Q bx mgbe nwata qbxla kpqpxtara xda asxsx q na-amx maka ya etu o kwesiri ka a ga-as[ na q mxtala [sx asxsx ahx nke qma. N’iji kwado nke a, Ayodele, Oyeleye, Yakubu na Ajayi (1990) kwuru na ebe q bx na asxsx bara oke uru, q d[ mkpa [sx ya etu o kwesiri n’enwegh[ ntxpq. Ha gara n’ihu rxtx aka na q bxrx na mmadx a kpqkqq okwu etu q dabagh[, na q na-ebute nsesa mpxtara na nghqta okwu ahx nwere nke ga-eme ka nd[ mmadx ghara [ghqta ihe o kwuru. Ya bx, o kwesiri na mmadx ga-akpqpxta okwu etu o kwesiri ka onye qzq na-ege nt[ ghqta ihe o kwuru. Q bx nke a mere na onye na-amx asxsx Igbo ga-agba mbq jiri asxsx Igbo Izugbe wee na-akpqpxta maqbx na-asx asxsx Igbo q kachas[ n’xlqakwxkwq.

     Q bx ezie na asxsx Igbo so n’asxsx nd[ ahx a na-akxzi n’ala Naijir[a mana q bxgh[ ihe d[ mfe n’ihi qtxtx nsogbu d[ iche iche  ya  nke mere na xmxakwxkwq xfqdx anagh[ eme nke qma n’ule s[n[q sekqnd[r[ d[ka ‘WASSCE’. Qmxmaatx, ozi sitere n’aka onyeisi ule WAEC (2000; 2002; 2004; 2007; 2008; 2009), kqwara na xmxakwxkwq emegh[ nke qma n’asxsx Igbo niihi nsogbu xfqdx. Otu n’ime nsogbu nd[ ahx bx xbara olund[  nke jupxtara n’asxsx Igbo nke mere qtxtx xmxakwxkwq ji were olund[ ha d[ iche iche wee na-ede Igbo Izugbe.

     Igbo Izugbe bx Igbo a nabatara nke e si n’olund[ d[ iche iche mejupxta e ji asx ma na-edekwaaz[ asxsx Igbo nke abxgh[ olund[ mba qbxla. Qraka (1983), kqwara na Igbo Izugbe bx asxsx ahx e sitere n’olund[ d[ iche iche d[ n’Igbo wee wepxta nke a txrx anya na onye Igbo qbxla ga na-aghqta. Oraka gara n’ihu kqwaa na ihe gbasara asxsx Igbo Izugbe abxgh[ naan[ isite n’olund[ d[ iche iche e nwere n’Igbo weta okwu nd[ ga-enye aka iji mee ka Igbo Izugbe too kama, o metxtara ibite okwu xfqdx sitere n’asxsx d[ iche iche nd[ e nwegh[ ihe a ga-akpq ha n’Igbo. Site n’xzq a, Igbo Izugbe bx nke e hibere ka onye Igbo qbxla na-asx nke ga-eme ka nd[ qzq bx nd[ Igbo ghqta ihe q na-ekwu. Emenanjq, Okolie, Ekwe,  Maduakq (1985) kqwara na Igbo Izugbe bx olu nke q d[gh[ mba nwe ya. Ha gqsipxtara na otu ihe mere olumba ji d[ oke mkpa bx na, a na-esi na

ya enweta qtxtx mkpxrxokwu ga-abx myiriwere maqbx ga-akqwa echiche nd[ ad[gh[ n’Igbo Izugbe. Nke a dabara n’ihe Qraka (1983) kwurula n’elu ebe a maka isi n’olund[ d[ iche iche wee weta okwu xfqdx mejxtara Igbo Izugbe iji mee ka o too ma bxrxkwa asxsx zuru oke.       

     N’aka nke qzq olund[ bx asxsx nd[ qbxla na-asx na be ha nke ezugh[ Igbo niile qnx. Ikekqnwx, Ezikeojiakx, Xban[ na Ugqj[ (1999) kqwara na etu mba d[ iche iche d[ n’ala Igbo si asx Igbo bx olund[ maqbx olumba ha. Nke a pxtara na etu onye Qn[cha si asx Igbo d[ iche n’etu onye Nsxka, Udi maqbx Abakiliki si asx Igbo. Ikekqnwx (1986) chqpxtara na e nwere ogbe olund[ isii na mpaghara Igbo nd[ bi n’ugwu nke gxnyere Nsxka, Enugwu, Udi, Qgwx, Ach[ na Izii. Qmxmaatx okwu pxtara ihe n’olund[ nd[ a a kpqrq aha d[ka Ikekqnwx (1986) si gosipxta bx:

S/N

Olund[ Nsxka

Olund[

Enugwu

Olund[

Udi

Olund[

Qgwx

Olund[

Ach[

Olund[

Izii

1

ishi

ishi

ishi

Ishi

ishi

ishi

2

ivu

Ivu

ivu

Ivu

ivu

ibvu

3

eka

Eka

eka

Eka

eka

eka

4

rime

riwo /rigwo

riene

rigwo

rigwo

riwarx

5

eshxa

Ehx

maho

b[aha

b[aha

ubvu

 

N’[ga n’ihu, Ward (1939), kqwara  na qtxtx olund[ d[ n’Igbo mere na asxsx Igbo ekwegh[ qmxmx. Nsogbu olund[ d[ n’Igbo nwere ike [pxta ihe n’xzq d[ iche iche d[ka: nsogbu fqnqlqj[ (qd[d[ xdaasxsx) nsogbu mqfqlqj[ (mkpxrxokwu) na nsogbu s[ntaktikal (qd[d[ xsorookwu). N’ime nsogbu niile nd[ ahx a kpqrq aha n’elu ebe a, onye nchqcha hqqrq nke fqnqlqj[ olund[ Udi iji wee nyomie ma chqpxta etu o si emetxta xmxakwxkwq n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe n’xlqakwxkwq sin[q sekqnd[r[.

     N’[ga n’ihu, q d[ mkpa [rxtx aka ebe a na nsogbu olund[ emeela ka qtxtx xmxakwxkwq ghara ime nke qma n’ule sin[q sekqnd[r[ iji nweta nzere ‘WASSC’ niihi na ha ji olund[ ha d[ iche iche dee Igbo Izugbe n’ule ha. Ihe akaebe e nwetara n’aka onyeisi ule ‘WAEC’ (2004:25), dere bx, “mperi qzq a chqpxtara bx na qtxtx xmxakwxkwq ji asxsx olund[ ha d[ iche iche wee zaa ajxjx n’ule ahx kar[a iji Igbo Izugbe”.  Q bx nke a mere onye nchqcha jiri rxtx aka n’ihe gbasara mmetxta olund[ na-emetxta Igbo Izugbe. A gagh[ ekwu maka olund[ maqbx Igbo izugbe ma hapx fqnqlqj[ na fqn[m e ji akpqpxta maqbx asx ha niihi na fqnqlqj[ olund[ qbxla na-apxtar[r[ ihe mgbe e ji olund[ ahx asx asxsx.

     Fqnqlqj[ bx otu n’alaka pxtara ihe n’usoro xdaasxsx maqbx sistem xda asxsx d[ iche iche. Fqnqlqj[ na-amx maka fqn[m/mkpxrx xdaasxsx d[ n’asxsx mba xwa d[ iche iche. Anqzie (1999), kqwara fqnqlqj[ d[ka nke na-amx maka fqn[m. Ume, Ugqj[ na Dike (1989), kqwara fqnqlqj[ d[ka sayens[ qmxmx njirimara usoro xdaasxsx nke na-ebute nghqta d[ iche n’okwu na ibe ya. Ha gara n’ihu kwuo na asxsx qbxla nwere xdaasxsx nke ya. Ihe nke a pxtara bx na olund[  qbxla n’Igbo nwere fqnqlqj[ nke ya; n’otu aka ahx Igbo Izugbe nwekwaaz[r[ fqnqlqj[ nke ya. Nke a na-egosi na olund[ Udi nwere fqnqlqj[ nke ya. N’agbanyegh[ nke a, q bx fqnqlqj[ Igbo Izugbe ka xmxakwxkwq kwesiri [mx ma na-asx ma na-edekwa ya n’Igbo Izugbe n’xlqakwxkwq. Qzq kwa, Mbah na Mbah (2010), hxrx fqnqlqj[ d[ka nke na-amx gbasara nhazi qd[d[ xdaasxsx d[ iche iche e nwere n’xwa. Nke a pxtara na n’agbanyegh[ ka nd[ si asx, asxsx qbxla nwere fqnqlqj[ nke ya.

     Fqnqlqj[ Igbo Izugbe bx otu n’ime ihe qmxmx pxtara ihe n’xdaasxsx/sistem xda nke a na-akxziri xmxakwxkwq na sin[q sekqnd[r[ d[ iche iche n’ala Naijir[a ebe qbxla a na-akxzi Igbo. Q bx ihe [kwa ar[r[ na qtxtx xmxakwxkwq anagh[ eme nke qma na ya (xdaasxsx) q kachas[ n’ule sin[q sekqnd[r[ d[ka ‘WASSCE’. Iji kwado nke a, onyeisi ule ‘WAEC’ (2002:23) gosipxtara na xmxakwxkwq emegh[ nke qma n’ajxjx nke atq e nyere ha n’ule ahx. Q gara n’ihu kwuo: “ajxjx a chqrq ka xmxakwxkwq kqwaa ebe mkpqpxta fqn[m/ mkpxrxdaasxsx nd[ a: /m/, /p/, /b/, /f/ /v/, /p/, mana q bxgh[ qtxtx xmxakwxkwq zara ajxjx ahx n’ihi na isiokwu ahx d[bxr[[ na mbx bxxrx xmxakwxkwq nsogbu”. Qzq kwa onyeisi ule ‘WAEC’ (2003), kqwapxtara na qtxtx xmxakwxkwq  dere ihe enwegh[ isi n’ajxjx metxtara sistem xda/xdaasxsx nke gosiri na ha aghqtagh[  ihe a chqrq ka ha mee n’ajxjx ahx. Ihe nke a na-egosi bx na xmx akwxkwq amagh[ ihe xdaasxsx na fqnqlqj[ Igbo Izugbe bx. O nwere ike bxrx amagh[ xdaasxsx Igbo Izugbe mere na xmxakwxkwq anagh[ eme nke qma n’ule Igbo d[ iche iche q kachas[ n’ihe gbasara fqnqlqj[.

      Onyeisi ule ‘WAEC’ (2004) gara n’ihu kwuo s[:

Xmxakwxkwq emegh[ nke qma maql[ n’ajxjx gbasara Xdaasxsx/sistem xda n’ihi na e legh[ anya, q bxrx na nd[ nkxzi ha aghqtagh[ ya bx alaka ihe qmxmx asxsx Igbo. Nd[ nkxzi na-akxzi Igbo ga-enye ya ka q bxrx iwu na xmxakwxkwq ga-agx akwxkwq agxmagx Igbo oge q bxla nke ga-eme ka ha nwee ike [mxta nke qma etu e si ede ma na-asxpe ihe etu o kwesiri. Nke a ga-eme ka xmxakwxkwq nwee ike ide ihe n’Igbo Izugbe (p.25).

 

Ihe nke a pxtara bx na q bxgh[ naan[ xmxakwxkwq ka ihe gbasara xdaasxsx maqbx mkpxrxxdaasxsx Igbo Izugbe   siiri ike kama, ma xfqdx nd[ nkxzi n’onwe ha nwere ike ha aghqtachabegh[ ihe gbasara ya. Akaebe qzq gosiri na xmxakwxkwq na-eri mperi n’ihe gbasara xdaasxsx q kachas[ na fqnqlqj[ sitekwaaziri n’aka onyeisiule ‘WAEC’ (2007), nke kwuru na q bxgh[ xmxakwxkwq niile zara ajxjx nke abxq metxtara xdaasxsx niihi na q d[ka a ga-as[ na ha aghqtachabegh[ ihe gbasara xdaasxsx. N’otu aka ahx onyeisi ule ‘WAEC’ (2008), gosikwaaziri na qtxtx xmxakwxkwq gosiri na ha amagh[ maql[ ihe bx xdaasxsx na ihe okwu ahx pxtara. Nke a pxtara na o nwegh[ etu xmxakwxkwq gaara isi nye xsa/qs[sa ihe ha amagh[. N’[ga n’ihu, onyeisiule WAEC (2009), gbara akaebe na xmxakwxkwq emeghi nke qma etu o kwesiri maka na ha enwegh[ ike [kqwa ihe a jxrx ha maka mkpxrxxdaasxsx /m/ na /n/. Akaebe niile a onyeisi ule ‘WAEC’ gbara bx nd[ a kpqrq aha n’elu ebe a na-egosi na ihe gbasara xdaasxsx Igbo Izugbe nke fqnqlqj[ bx alaka ya d[bxr[[ kembge bxrx nsogbu nye xmxakwxkwq na-amx asxsx Igbo n’xlqakwxkwq. Q pxtagh[ na xmxakwxkwq anagh[ asx ma na-ede asxsx Igbo, kama, ha na-eji fqnqlqj[ maqbx xdaasxsx olund[ ha d[ iche iche asx ma na-edekwaaz[ asxsx Igbo Izugbe.

     Q bx niihi mmetxta fqnqlqj[ olund[ d[ iche iche na-ebute n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe ka o jiri d[ mkpa ikuziri xmxakwxkwq fqnqlqj[ Igbo Izugbe etu o kwesiri. Ezigbo nkuzi bx nke a tqrq ntqala ya nke qma ka o wee weta ezigbo mgbanwe n’ebe xmxakwxkwq nq. Nkxzi bx xzq ime ka mmadx mxta ihe qhxrx na ndx ya. Nnachi (2010), kwadoro nke a mgbe q rxtxrx aka na nkxzi bx ihe e hibere n’xzq inwe mmxta pxrx iche nke a na-esi na ya eme ka mmadx nwee mmxta site n’aka onye ka ibe ya mara. Site na nkxzi ka amamihe na mmxta mmadx nwere ji esi n’aka fere aka. Q bx site na nkxzi ka xmxakwxkwq ga-esi mxta fqnqlqj[ Igbo Izugbe site n’aka nd[ nkxzi ma sitekwaaz[ etu ahx kxziere nd[ qzq. Q bxrx na nd[ nkxzi kxzie fqnqlqj[ Igbo Izugbe nke qma, q ga-eweta ezigbo mgbanwe n’etu xmxakwxkwq si ede ma na-asx Igbo izugbe. Mana q bxrx na q d[gh[ etu a, xmxakwxkwq ga na-ede ma na-asxkwa fqnqlqj[ olund[ ha.

     N’[ga n’ihu, ihe qzq nwere ike imetxta xmxakwxkwq n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe d[ka o siri metxta fqnqlqj[ bx asxsx nne, nna na xmxnne ha na-asxrx ha n’ezinaxlq ha d[ iche iche. Asxsx ezinaxlq ji ekwukqr[ta okwu n’xlq nwere ike imetxta nwata qbxla n’[mx asxsx Izugbe ahx q na-amx. Ya bx na ntqala asxsx e jiri zulite nwata na-apxta ihe na ndx ya, q kachas[ mgbe q na-ekwu okwu. Q bxrx na ha ji olund[ ha ekwukqr[ta okwu mgbe ha nq n’ezinaxlq ha d[ iche iche, nke a nwere ike ime ka o jikwaaziri olund[ ahx ekwu okwu mgbe qbxla na ebe qbxla d[ka n’xlqakwxkwq. Nke a nwere ike [ba ha n’xm[ qkpxkpx.

     Ihe qzq nwere ike imetxta xmxakwxkwq n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe bx asxsx nd[ qgbq. Asxsx nd[ qgbq nwata qbxla ji ekwukqr[ta okwu n’etiti onwe ha nwere ike metxta maqbx bxxrx nwata ahx nsogbu n’[mx asxsx q na-amx. Q bxrx na q bx olund[ xmxaka ka ha ji egwuri egwu n’obodo maqbx n’xlqakwxkwq, o nwere ike metxta nwata ahx n’[kpqpxta maqbx [sx Igbo Izugbe. Nke a pxtara na xdaasxsx ha ga na-akpqpxta bx nke olund[ ha. Xmxakwkwq nd[ qzq na-ahxta onye na-asx Igbo Izugbe d[ka onye na-asx asxsx qzq. Niihi nke a, q ga-esoro ha sxwa olund[ ha ka o wee nwee ike sonye nke qma mgbe ha nqkqtara qnx. Nnachi (2007), kqwapxtara na otu qgbq na-emetxta agbammbq nwata  qbxla n’ihe q na-amx niihi na nwata ahx ga-adabere na nkwenye na iwu nd[ qgbq ya. Otu qgbq nwata nwere ike iduzi usoro obibi ndx ya. Nke a pxtara na ihe nd[ qgbq nwata na-eme nwere ike imetxta ya.

     Qzq kwa, ihe qzq nwere ike imetxta xmxakwxkwq n’qmxmx Igbo Izugbe bx ejigh[ fqn[m Igbo Izugbe ede Igbo. Fqn[m bx xda kachas[ nta nke na-ebute nd[iche n’okwu abxq nwere myiri na nsupe. Qmxmaatx bx okwu nd[ a:

 

 

Ø  akpa

Ø  akpx

Ø  akpo

Xda nd[ a kara ihe n’okpuru (/a/, /u/, na /o/) bx fqn[m nd[ ahx butere nd[iche n’qmxmaatx okwu  nd[ ahx.     Agagh[ ekwu maka fqnqlqj[ ma hapx fqn[m / mkpxrxxdaasxsx. Fqn[m bx ihe qzq na-apxta ihe n’asxsx Igbo, q kachas[ mgbe a na-amx maka mkpqpxta mkpxrxokwu. Fqn[m na-ebute nd[iche n’etiti olund[ na asxsx Igbo Izugbe. Anqzie (1999), kwuru na xdaasxsx ahx nke na-ebute nghqta d[ iche iche na mkpxrxokwu maqbx kar[a bx nd[ yiri onwe ha ma e wezuga otu mkpxrxxda nd[ ahx, ka a kpqrq fqn[m. Ya bx na fqn[m na-eweta nd[iche na nghqta mkpxrxxda n’etiti olund[ na ibe ya. N’otu aka ahx, fqn[m olund[ Udi nwere ike na-emetxta xmxakwxkwq mgbe ha na-amx Igbo Izugbe n’xlqakwxkwq.

     Ihe qzq onye nchqcha ga-eleba anya nwere ike imetxta xmxakwxkwq n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe d[ka o siri gbasata fqnqlqj[ olund[ Udi bx Jenda, Jenda bx [kqwa na q bx xmxakwxkwq nd[ nwoke na-emekar[ nke qma n’asxsx ka q bx nd[ nwaany[. Jenda, d[ka Nnachi (2007), si kqwaa,  bx xd[d[ qnqdx omenaala gbasara omume maqbx akparamaagwa nke metxtara [bx oke maqbx nwunye. Agbxrx d[ iche iche nwere ihe ha txrx anya n’aka nd[ bx nwoke na nd[ bx nwaany[ nke na-emetxta ha mgbe qbxla ha na-eme ihe. Qnqdx a na-apxtakwa ihe n’qmxmx akwxkwq. Nke a na-apxtakwa ihe n’ihe gbasara asxsx. Xmq (2001), gosipxtara na ihe gbasara asqmpi na egwuregwu kwesiri [pxta ihe n’ebe ihe gbasara jenda d[ d[ka o siri gbasata asxsx Igbo. Xmq gara n’ihu kwuo na nke a d[ oke mkpa iji mata ma q bx xmxakwxkwq nd[ nwoke ka eme nke qma kar[a nd[ nwaany[ n’qmxmx asxsx. N’otu aka ahx, jenda d[ mkpa na nchqcha a  iji mata ka o si emetxta xmxakwxkwq nd[ nwoke na nwaany[ n’qmxmx fqnqlqj[  asxsx Igbo Izugbe. Niihi nke a Nnachi (2007) kqwara na nd[ nwoke na-aka eme nke qma n’ihe gbasara nkanxxzx na sayens[ nd[ qzq kar[a nd[ nwaany[. N’[ga n’ihu, Nnachi kwuru na nd[ nwaany[ na-aka eme nke qma n’ihe gbasara asxsx na nkamma d[ iche iche. Ihe nke a gosiri bx na nd[ nwoke na-agbara imx asxsx asq. Qmxmaatx mgbe onye nchqcha na-agx awkxkwq inweta nzere NCE n’Igbo na Fedral Kqleeji k’Edukeshqnx d[ na Okene, na 1989-1992, q bx naan[ ya bx otu  nwoke nq na klas[ ebe e nwere xmx nwaany[ iri isii na atq. Nke gosiri na xmx nwoke na-agbara [mx asxsx Igbo qsq. Nke a gosikwaaziri na  nd[ nwaany[ na-aka enwe mmas[ n’imx asxsx d[ iche iche tinyere Igbo Izugbe.Akabqgx ( 2002) kwadoro na xmxaka nd[ nwaany[ na-aka akpopxta okwu xfqdx d[ n’asxsx d[ iche iche nke qma kar[a nd[ nwoke. Nke a pxtara na asxsx Igbo Izugbe ad[gh[ iche n’asxsx nd[ qzq niihi na otu  ihe ahx na-eme n’asxsx nd[ qzq nwere ike na-eme n’asxsx Igbo Izugbe.        

     Ihe qzq nwere ike ime ka fqnqlqj[ olund[ Udi metxta xmxakwxkwq n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe bx mpaghara ebe a rxnyere xlqakwxkwq. Xfqdx xlqakwxkwq ka a rxnyere n’ime obodo ebe xfqdx d[ n’obodo mepere emepe. E nwere njirimara xfqdx e ji akqwapxta obodo mepere emepe na nke emepegh[. Njirimara nd[ a gxnyere na obodo mepere emepe   bx ebe nd[ mmadx si ebe d[ iche iche (obodo) bikqtara qnx niihi azxmah[a, qrx Bekee na mmepe obodo. Nke qzq, akarangwa d[ka akwxkwq na ihe nd[ na-enyere ndx aka na-ad[ n’obodo mepere emepe kar[a n’ime obodo.  Etu a ka q d[ n’xlqakwxkwq d[  na mpaghara nke qbxla. Qbas[ (2011) kqwara na ihe xfqdx na-ebute xmxakwxkwq nd[ nq  n’ime obodo ejigh[ eme nke qma bx na ha enwegh[ nd[ nkuzi a zxrx nke qma na akara ngwa d[ iche iche e ji akxzi ihe.  Q gara n’ihu kwuo na nd[ nkuzi nq n’xlqakwxkwq nd[ nq n’ime obodo anagh[ eje qzxzx nzxghar[, na nkuzi nd[ qzq na-enye aka na mbawanye amamiihe ha nwere. Q bx niihi njirimara nd[ ahx a rxtxrx aka n’elu ebe a ka onye nchqcha gbasoro wee hazie xlqakwxkwq nd[ a ga-eji mee nchqcha n’xzq abxq: nd[ nq n’ime obodo na nd[ nq n’obodo mepere emepere iji mata nd[ fqnqlqj[ olund[ Udi ka emetxta n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe. Xmq (2001), kwadoro nke a mgbe o kwuru na ebe a rxnyere xlqakwxkwq na-emetxta xmakwxkwq n’qmxmx xtqasxsx Igbo. Xd[ mmetxta a na-apxtakar[ ihe mgbe xmxakwxkwq na-akpqpxta xdaasxsx d[ iche iche n’Igbo Izugbe. Q bx nke a kpatara Kqr[kulum ala Na[jir[a Maka Sin[q Sekqnd[r[ Skuul (1985), ji gosipxta na otu n’ime mbunuche nkuzi qd[d[ xdaasxsx maqbx fqnqlqj[ na sin[q sekqnd[r[ bx na xmxaka ga-akpqpxtali xd[ mgbochiume na xdaume site na mkpqpxta. Nke a pxtara na q d[ mkpa [kxziri xmxakwxkwq fqnqlqj[ Igbo Izugbe n’oge malite n’afq nke mbx na  S[n[q sekqnd[r[ d[ na Zoon Mmxta Udi tupu ha e ruo n’ogo ile ule ‘SSCE’. Q d[ mkpa [rxtx aka ebe a na xfqdx xmxakwxkwq nd[ sin[q sekqnd[r[ nq na Zoon Mmxta Udi na-eji olund[ Udi asx ma na-edekwa Igbo 
Feel free to contact us chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...