Type Here to Get Search Results !

MMEMXBARA N’IGBO

ISI NKE MBX

 Mkpqlite 
1.1 Ntqala Nchqcha 
 Asxsx mmadx niile nwere usoro d[ iche iche ha na-agbaso were egosipxta ihe kar[r[ otu. Nke a pxtara ihe nke qma n’igosipxta nd[iche d[ n’etiti mkpqolu na xbara na etu ha si metxta mkpqaha. Ihe nke a pxtara bx na ebe q bxla e nwere qnx qgxgx kar[r[ otu na q na-egosipxta mmemxbara. Qnx qgxgx bx otu n’ime katigori xtqasxsx a chqpxtara n’oge ntqala xtqasxsx. Qnx qgxgx pxrx iche nke ukwuu maka na q na-enye aka [kqwa qrx d[ iche iche q na-arx n’usoro ederede xtqasxsx. N’agbanyegh[ na asxsx niile d[ iche iche nwere usoro d[ iche iche ha si egosipxta qnx qgxgx, xfqdx n’ime usoro nd[ a bx nke e lebara anya n’qmxmx ha n’usoro qmxmx ihe asxsx nd[ ‘India na Yurop’ maka na o teela ha malitere ide maka akxkq ala ha. N’asxsx nd[ a niile, ha nwere qtxtx nchqcha e meelara n’xtqasxsx ha iji kqwapxta nke a. A b[azie n’asxsx nd[ qzq d[ ka nke nd[ Afr[ka, ihe gbasara [kqwapxta qnx qgxgx gbasoro nke asxsx nd[ India na Yurop. Nke a bx maka na ha bx nd[ mb[ara-ch[a n’imirikiti akxkx Afr[ka, nke a mere ha jiri gbasoo qmxmx ihe nke yiri nke ha. N’ihi nke a, qmxmx ihe xfqdx gbasara asxsx nd[ Afr[ka anagh[ akqwapxta n’uju ma q bx nke qma gbasara asxsx ha. Agwara nd[ a, nd[ nke a kqwapxtagh[ nke qma n’asxsx Afr[ka, na ar[qz[ ka a gbatara ha qsq enyemaka, ka e wee mara nke bx eziokwu gbasara ha. Otu n’ime agwara nd[ n’Igbo bx qnx qgxgx maka na a kqwatabegh[ ya nke qma. Q bxrx na e gee nt[ nke qma mgbe onye Igbo q bxla na-asx asxsx Igbo, site na mmas[ o nwere n’amxmamx sayensi asxsx n’ihe gbasara mmemxbara, q ga-achqpxta na e nwere nnqq xzq d[ iche iche e ji egosipxta xbara ma q bx ihe kar[r[ otu. Ihe kpatara odee ji eme nchqcha n’isi okwu a bx na xfqdx nd[ na-asx Igbo na-ekwuhie ihe gbasara xbara mgbe ha na-akpa nkata. Oge xfqdx nd[ mmadx na-as[ “Agwazila m okwu ka xmx aka” kama [s[ “Agwazila m okwu ka nwata”. Qzq qtxtx nd[ qka mmxta n’asxsx Igbo azqqla qkpa dike n’ide edemede gbasara xtqasxsx mana ha edebegh[ Igbo. Nkqwapxta nd[ degoro ede n’isiokwu a ezuchabegh[ oke. Nke ka nke bx na qtxtx nd[ degoro ya ede jikar[r[ asxsx Bekee dee ya. Qzqkwa odee chqrq itule agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo, xzq mmemxbara d[ iche iche n’Igbo, mmemxbara okwu nnqrqonwe na ndabe, qrx xdaolu na mmemxbara na mmemxbara na ngwaa Igbo.

Project detailsContents
 
Number of Pages118 pages
Chapter one Introduction
Chapter two Literature review
Chapter three  methodology
Chapter  four  Data analysis
Chapter  five Summary,discussion & recommendations
ReferenceReference
QuestionnaireQuestionnaire
AppendixAppendix
Chapter summary1 to 5 chapters
Available documentPDF and MS-word format


DOWNLOAD COMPLETE WORK 

All  listed topics on our website are available project materials in PDF and MS word files, well supervised and approved by lecturers who are intellectual in their various fields of discipline,  documented to assist you with complete, quality and well organized researched work.  if you can't find what you're looking for feel free to contact us.

Feel free to contact us chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...